Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 10 2018

Irgi
11:07
1935 853a
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viaHoHo HoHo
11:06
2416 77de

electricpersona:

Hawkins Middle School - Snow Ball 1984

Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers viaHoHo HoHo
Irgi
10:56
1590 647b
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viadrozdzi drozdzi
Irgi
10:55
1509 51c3
Reposted fromyannim yannim viaverdantforce verdantforce
10:50
9358 02b6
Reposted fromkinky kinky viaverdantforce verdantforce
Irgi
10:36
1858 80ff
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viamrrru mrrru
10:29
7988 df3d
Reposted fromidiod idiod viabanshe banshe
Irgi
10:27
3261 8bbc
Reposted fromqb qb viaKarlsquell1337 Karlsquell1337
Irgi
10:18
0975 ab55
Reposted from777727772 777727772 viaPaseroVirus PaseroVirus
Irgi
10:16
1827 d08d
Reposted fromlenka024 lenka024 viaimbryk imbryk
10:15
Chciałbym kiedyś jeszcze nie móc zasnąć z powodu pozytywnych wrażeń.
— (via czarne-lustro)
Reposted fromsoplica soplica viaxannabelle xannabelle
Irgi
10:01
6458 afaf
Reposted fromKoalaDrainRain KoalaDrainRain vialiona liona

January 01 2018

Irgi
22:07

"Liczy się to, za kim tęsknisz będąc o północy na mieście wśród znajomych, a nie to, za kim tęsknisz leżąc samotnie w łóżku.

Wszystko sprowadza się do tego, z kim chcesz spędzać najfajniejsze chwile swojego życia."

— znalezione.
Irgi
22:03
1211 b3a8
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viaPicki91 Picki91
Irgi
22:03
8752 2167
przed prawdą nie uciekniesz.
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viamessinhead messinhead
21:56
Irgi
21:54
6179 d084
Reposted fromCattleya Cattleya viaMalikor Malikor
Irgi
21:53
2326 6d83
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaMalikor Malikor
Irgi
21:47
Reposted fromzelbekon zelbekon viasimonsays simonsays

December 30 2017

Irgi
18:31
9334 4de5
Reposted frompantadeusz pantadeusz viastrzepy strzepy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl